Tiến độ dự án Tuần Châu Marina tháng 4/2017

Tiến độ dự án Tuần Châu Marina tháng 4/2017